Geplaatst door Annie in Ruimtelijke Ord.
15-03-2015 | Geen Reacties »

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Al ruim een jaar wordt gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan buitengebied voor de gemeente Ten Boer. In december 2013 is gestart met een nota van uitgangspunten waarin o.a. is opgenomen dat de agrarische sector zo min mogelijk moet worden belemmerd, dat er aandacht moet zijn voor de functiewijziging van vrijkomende agrarische bebouwing, aandacht voor cultureel erfgoed en dat er vanaf het begin wordt opgetrokken met externe organisaties, zoals LTO en provincie Groningen.
Wat redelijk uniek is, is dat alle 90 agrariers in de gemeente het aanbod hebben gehad om met de opstellers van het bestemmingsplan in gesprek te gaan over hun bedrijf, hun bouwblok, hun toekomstwensen etc.
Ongeveer 50 van hen heeft van die mogelijkheid gebruik gemaakt.
Er zijn informele gesprekken gevoerd met twee cultuurhistorische verenigingen uit de gemeente, de provincie Groningen, het waterschap Noorderzijlvest en Libau.

Lees meer »Geplaatst door Annie in Ruimtelijke Ord.
21-02-2015 | Geen Reacties »

koeweblogDe laatste weken, maanden, gaat het in de media, maar ook in mijn dagelijks werk, heel veel over de gaswinning en de aardbevingen. Het ligt dus erg voor de hand om hierover een weblogstukje te schrijven. Maar eerlijk gezegd weet ik niet waar ik moet beginnen of eindigen als het om dit onderwerp gaat. Wat valt er nog toe te voegen aan alles wat er al gezegd en geschreven wordt?
Daarom maar een ander onderwerp. Onlangs was ik in Apeldoorn bij een bijeenkomst van de VNG onder de titel “de dag van de agrarische gemeente”. Een hele middag informatie over ontwikkelingen op het platteland: van mestbeleid tot leegstaande boerderijen en van het melkquotum tot de omgevingswet. In verschillende deelsessies kwam alles aan de orde. Waar ik zelf het meest van onder de indruk was, was één van de inleidingen die de titel had “Volksgezondheid en veehouderij”.

Lees meer »Geplaatst door Annie in Ruimtelijke Ord.
23-12-2014 | Geen Reacties »

woldwijk1
De aankoop van de gronden Woldwijk heeft de gemeente Ten Boer weinig geluk gebracht. Integendeel: het is een molensteen gebleken. Tot nu toe hebben we vooral last gehad van de grond: het heeft veel geld gekost, we hebben er niet mee kunnen doen wat we van plan waren, nl. huizen op bouwen, het heeft ons de artikel 12-status bezorgd en het verpachten van de grond levert ons op dit moment niet eens genoeg op om de rentelasten van grond en boerderij te dekken. Reden genoeg om te kijken naar mogelijke alternatieven.

Er zijn eigenlijk drie hoofdopties:

1. Verpachten: dat is de makkelijkste optie, het levert geld op, je hebt er weinig werk van en je houdt de grond in bezit. Kortom: het is een veilige optie, maar het biedt weinig meerwaarde en levert relatief weinig op.

Lees meer »Geplaatst door Annie in Ruimtelijke Ord.
30-11-2014 | 4 Reacties »

Dijkpark2

Onlangs werd de ‘Commissie plusfonds Dijkpark’ geïnstalleerd. De commissie gaat het college adviseren over de toekenning van subsidies aan projecten in het kader van het Dijkpark-plusfonds.
De komende jaren wordt de dijk langs het Eemskanaal verbreed en versterkt. Dat gebeurt deels met baggerspecie. Daarvoor wordt bij Garmerwolde een slibdepot aangelegd en wordt slib uit het Damsterdiep aangevoerd. Dit alles kan voor de omwonenden overlast met zich mee brengen.
Tegelijk met de realisatie van de versterking van de Eemskanaaldijk wordt een fietspad op de dijk gerealiseerd. Dit fietspad wordt als basisvoorziening gezien, net als een ruiterpad op of langs de dijk en de realisatie van een bomenstructuur aan de voet van de dijk.

Lees meer »Geplaatst door Annie in Ruimtelijke Ord.
06-10-2014 | 7 Reacties »

innersdijkSinds eind 2011 is verpleeghuis Innersdijk tijdelijk in Ten Boer gevestigd. Innersdijk was op zoek naar een plek, omdat er in Beijum nieuw gebouwd zou worden en er in de stad niet zo snel een geschikte tijdelijke plek te vinden was. In Ten Boer ligt langs de Stadsweg een heleboel grond te wachten op een bestemming. Het was ooit de bedoeling dat hier de woonwijk Woldwijk zou verrijzen, maar door de crisis is dat verder weg dan ooit. Dat heeft de gemeente Ten Boer al zo’n 6 miljoen euro gekost, dus wat huuropbrengsten van een tijdelijke vestiging van Innersdijk was wel welkom.
Maar Innersdijk maakt ook deel uit van de Zorggroep Groningen, net als zorgcentrum Bloemhof in Ten Boer. De goede relaties waren er dus al. En ook in Innersdijk in Beijum waren tijdelijk of meer permanent inwoners van de gemeente Ten Boer gehuisvest. Allemaal redenen om Innersdijk welwillend tegemoet te treden.

Lees meer »Social Widgets powered by AB-WebLog.com.