Geplaatst door Annie in Financien
16-01-2015 | 1 Reactie »

logogemeentetenboerEind januari ontvangen eigenaren van woningen en bedrijfspanden in de gemeente Ten Boer de aanslag gemeentelijke belastingen 2015. Op deze beschikking staat de getaxeerde WOZ-waarde vermeld op peildatum 1 januari 2014.
Eigenaren die het niet eens zijn met de getaxeerde waarde, omdat hun pand aardbevingsschade heeft, kunnen via een verkorte, informele, procedure bezwaar maken tegen de taxatie.

Bij het aanslagbiljet wordt een inlegvel gevoegd, waarmee mensen met aardbevingsschade die in bezit zijn van een schaderapport, wordt gevraagd het schaderapport aan de gemeente te sturen. Dit schaderapport wordt aangemerkt als een bezwaarschrift.

Dit soort bezwaarschriften wordt met voorrang afgehandeld. Eigenaren die het niet eens zijn met de beslissing op hun bezwaarschrift, hebben de mogelijkheid om hiertegen beroep in te stellen.

Eigenaren die wèl schade hebben, maar nog geen schaderapport, kunnen dit aangeven. Zij krijgen de mogelijkheid het schaderapport later naar de gemeente te sturen.

Zodra de schade is gerepareerd, speelt deze component geen rol meer in de taxatiewaarde voor volgende jaren.Geplaatst door Annie in Ruimtelijke Ord.
23-12-2014 | Geen Reacties »

woldwijk1
De aankoop van de gronden Woldwijk heeft de gemeente Ten Boer weinig geluk gebracht. Integendeel: het is een molensteen gebleken. Tot nu toe hebben we vooral last gehad van de grond: het heeft veel geld gekost, we hebben er niet mee kunnen doen wat we van plan waren, nl. huizen op bouwen, het heeft ons de artikel 12-status bezorgd en het verpachten van de grond levert ons op dit moment niet eens genoeg op om de rentelasten van grond en boerderij te dekken. Reden genoeg om te kijken naar mogelijke alternatieven.

Er zijn eigenlijk drie hoofdopties:

1. Verpachten: dat is de makkelijkste optie, het levert geld op, je hebt er weinig werk van en je houdt de grond in bezit. Kortom: het is een veilige optie, maar het biedt weinig meerwaarde en levert relatief weinig op.

Lees meer »Geplaatst door Annie in Ruimtelijke Ord.
30-11-2014 | 4 Reacties »

Dijkpark2

Onlangs werd de ‘Commissie plusfonds Dijkpark’ geïnstalleerd. De commissie gaat het college adviseren over de toekenning van subsidies aan projecten in het kader van het Dijkpark-plusfonds.
De komende jaren wordt de dijk langs het Eemskanaal verbreed en versterkt. Dat gebeurt deels met baggerspecie. Daarvoor wordt bij Garmerwolde een slibdepot aangelegd en wordt slib uit het Damsterdiep aangevoerd. Dit alles kan voor de omwonenden overlast met zich mee brengen.
Tegelijk met de realisatie van de versterking van de Eemskanaaldijk wordt een fietspad op de dijk gerealiseerd. Dit fietspad wordt als basisvoorziening gezien, net als een ruiterpad op of langs de dijk en de realisatie van een bomenstructuur aan de voet van de dijk.

Lees meer »Geplaatst door Annie in Financien
07-11-2014 | Geen Reacties »

fotobegrotingVanavond, 6 november, vond de begrotingsvergadering plaats in Ten Boer. Hieronder mijn woordvoering namens het college als reactie op de eerste termijn van de fracties.

De begroting voor 2015, de eerste begroting van dit nieuwe college, staat in het teken van onze artikel 12 aanvraag.
Dat betekent dat het vertrekpunt de werkbegroting 2014 is, die het laatst is aangepast bij de behandeling van de Voorjaarsnota.
De wijzigingen die daar nu in aangebracht zijn, zijn financieel-technische aanpassingen, zoals indexeringen en wat verschuivingen in kleinere posten.

Er zijn twee grote wijzigingen:

In verband met de decentralisaties in de zorg is een bedrag van 3,3 miljoen opgenomen. Ik zal daar niet teveel meer over zeggen op dit moment. In de afgelopen raadsvergadering is dit uitgebreid aan de orde geweest. Uitgangspunt is dat de taken moeten worden verricht binnen het budget dat we daarvoor krijgen. Een uitzondering zijn incidentele uitvoeringskosten, we hebben inmiddels van onze artikel 12 inspecteur toestemming om in 2015 een extra bedrag aan invoeringskosten te mogen uitgeven. Verder zijn er nog allerlei onduidelijkheden over de toekomst, ook voor 2015 en we zullen ook daar komend voorjaar of eerder indien nodig op terugkomen.

Lees meer »Geplaatst door Annie in Duurzaamheid
27-10-2014 | Geen Reacties »

Alweer een tijdje geleden besloten we als college om een regeling te treffen voor het plaatsen van laadpalen voor electrische auto’s. Door de gunstige fiscale regelingen worden er steeds meer electrische auto’s verkocht. En dus ontstaat er ook meer behoefte aan laadpalen.Een marktpartij (het bedrijf Allegro) wil zulke palen gaan plaatsen in de openbare ruimte voor mensen die niet kunnen parkeren op eigen terrein en de gemeente heeft de regelgeving ervoor aangepast.
Op de website www.openbaarladen.nl staat meer informatie. Kies voor de gemeente Ten Boer om de informatie van Ten Boer te bekijken. Het filmpje hiernaast komt ook van de site.

 Social Widgets powered by AB-WebLog.com.