Geplaatst door Annie in Financien
24-03-2015 | 1 Reactie »

Molen Ten PostIn de raadsvergadering van morgen, woensdag 25 maart, wordt voor het eerst in het openbaar gesproken over de bezuinigingen die het college van Ten Boer voorstelt in het kader van het artikel 12-traject. Ik vind zelf dat we er goed in geslaagd zijn om de voorzieningen in Ten Boer te ontzien en daarmee het effect op de leefbaarheid heel beperkt te houden. Die leefbaarheid staat onder druk door bijvoorbeeld de aardbevingsproblematiek, dreigende krimp, een stagnerende woningmarkt.

De aanleiding

Het hele verhaal begint in 2012/2013 toen Ten Boer tekorten op moest vangen van bouwgrond die Wittewierumminder waard werd en bouwplannen die niet van de grond kwamen. Dat tekort liep op tot een kleine 10 miljoen euro en het werd duidelijk dat Ten Boer dat niet alleen kon oplossen.
Vervolgens heeft de raad van Ten Boer eind 2013 besloten de artikel 12-status aan te vragen. Dat betekent dat we de hulp inroepen van het Rijk om te helpen het tekort weg te werken.
Dat traject is in 2014 gaan lopen en dat betekent dat je de reguliere, lopende bedragen in je begroting mag uitgeven aan waar ze voor bedoeld zijn en verder niets. Behalve wanneer uitgaven door de inspecteur als onvermijdelijk en onuitstelbaar worden gezien.
Het betekent ook dat je hele begroting wordt doorgelicht, dat er allerlei onderzoeken worden gedaan en dat er van alles moet worden uitgezocht.
Om tot het artikel 12-traject te worden toegelaten moet je ook je OZB (en andere belastingen) op een bepaald niveau hebben, normaal is dat 120% van het landelijk gemiddelde en omdat in ons geval het tekort te wijten is aan grondexploitaties, en dat wordt dan toch gezien als een vorm van “eigen schuld”, moet dat OZB-percentage liggen op 140% van het landelijk gemiddelde.
Dat heeft zich allemaal in 2014 afgespeeld en in januari hebben we van onze inspecteur te horen gekregen dat we over 2014 een bijdrage toegekend krijgen van bijna 3 miljoen euro.

Bezuinigen

boerderij garmerwoldeAan de toekenning van dat bedrag en de verdere afwikkeling van onze financiele problemen is nòg een voorwaarde gekoppeld en dat is dat wij een substantiele bijdrage leveren aan het wegwerken van ons tekort, of in gewone mensentaal: er moet bezuinigd worden. Zodat wij ook een stuk van dat tekort van 10 miljoen euro kunnen wegwerken.
De systematiek is zò, dat we tot 2018 de tijd hebben om op het totale bezuinigingsbedrag te komen, zodat we vanaf 2018 elk jaar dat bezuinigingsbedrag besparen en dat moeten we 10 jaar volhouden. Dus tot 2028.

We gaan er op dit moment vanuit dat dat bedrag zo’n 625.000 euro is. Daar vindt nog overleg over plaats met onze inspecteur, dus het is nog onder voorbehoud, maar we hebben natuurlijk wel aanwijzingen dat het ongeveer die kant op gaat. Dat bedrag bestaat uit 400.000 euro die bedoeld zijn om ons deel van het tekort van 10 miljoen weg te werken en 225.000 euro die bedoeld zijn om tekorten die door andere oorzaken zijn ontstaan op te vangen.

Geen voorzieningen aantasten

In de tweede helft van vorig jaar zijn we begonnen met de voorbereidingen van de bezuinigingen.
Als college hebben we gezegd: we zetten in op het behoud van alle bestaande voorzieningen: sportvoorzieninen, zwembad, bibliotheek, dorpshuizen. Daarnaast hebben we o.a. van het jongerenwerk en het armoedebeleid gezegd dat we daar niet op willen bezuinigen.
Wat we ook helemaal buiten schot hebben gelaten, is het hele sociale domein, de drie decentralisaties: jeugdzorg, WMO en Participatiewet. Het is nog zo onduidelijk en onzeker hoe dat de komende jaren uit gaat pakken dat we daar niet nog een gemeentelijke bezuiniging over de landelijke kortingen heen willen leggen.
Het behoud van voorzieningen betekent niet per definitie dat er niet op bezuinigd of bespaard kan of mag worden. We hebben een paar dure voorzieningen: sporthal, zwembad, bibliotheek. Het kan betekenen dat het anders georganiseerd moet worden, dat er meer vrijwilligers aan het werk moeten of dat we naar de huisvestingssituatie gaan kijken.

Wat dan wel?

Met dat als uitgangspunt is gekeken waar de besparingsmogelijkheden zaten en dat leverde in eerste instantie een lijst bordjes op van 23 onderwerpen. Dat is allemaal uitgezocht en besproken en uiteindelijk bleef er een pakket van 14 maatregelen over.
De basis wordt gelegd door een forse besparing op de personele kosten. We hebben twee deeltijdvacatures die onlangs zijn ontstaan niet opnieuw ingevuld, twee fulltime medewerkers gaan dit en volgend jaar met de VUT en die vacatures worden beperkt weer ingevuld.
De bedragen die gemoeid zijn met coordinatie en afstemming tussen Groningen en Ten Boer hebben we in de voorstellen behoorlijk teruggebracht. Wij denken dat de ambtelijke samenwerking nu al zo lang bestaat dat dat wel met wat minder coordinatie toekan en doordat we het overleg met Groningen hier en daar anders georganiseerd hebben, is het efficienter geworden. Daar wordt zo’n beetje de helft van het te besparen bedrag in gevonden.

De rest van de bezuinigingen komt uit een aantal voorzieningen. Grote posten daarin zijn het zwembad, de bibliotheek en de speelplekken.

Zwembad

Het zwembad is de duurste, maar ook de mooiste voorziening in Ten Boer. Erg populair bij de inwoners van de gemeente, maar ook daarbuiten. Een aantal jaren geleden is door inwoners in een enquete ook aangegeven dat men voor het behoud van het zwembad wel extra OZB wilde betalen. Dat was overigens voor de aardbevingsproblematiek in zijn volle omgang duidelijk werd. Maar het geeft aan hoe belangrijk het gevonden wordt.
Voor ons reden om ook vanaf het begin in te zetten op behoud van het zwembad, maar wel in de wetenschap dat we er niet onderuit komen om er op te bezuinigen. Voor het zwembad hebben we een taakstelling van een ton gelegd vanaf 2017.

Bibliotheek

De bibliotheek, nog zo’n voorziening die heel belangrijk wordt gevonden, het ook heel goed doet, maar natuurlijk ook veel geld kost. En daar zit het probleem vooral in de huisvestingskosten. De bibliotheek zit heel ruim in z’n jasje en dat levert relatief hoge huisvestingskosten op. Op die kosten hebben we een taakstelling van 40.000 euro gelegd vanaf 2017.

Speelplekken

Onderhoud en vervanging van speelplekken is een grote kostenpost. Er zijn relatief veel speelplekken in de gemeente. Een deel is door inwoners en organisaties, scholen en verenigingen zelf gerealiseerd. Voor die toestellen is geen geld voor vervanging en ook voor onze eigen speeltoestellen besparen we nu 45.000 euro. Het geld voor onderhoud blijft wel staan en dat is voor de komende jaren ook voldoende, want veel speeltoestellen zijn relatief nieuw. Maar op termijn kan dus de vervànging van speeltoestellen wel een probleem worden.

Gemeenteraadsvergadering, en dan?

School WoltersumDit hele pakket gaan we op 25 maart met de gemeenteraad bespreken, vervolgens gaan we weer in overleg met onze inspecteur artikel 12 en in mei en juni worden dan de definitieve besluiten genomen. In de tussentijd hebben raadsleden en ook wij als college, de tijd om verder met betrokkenen te praten: van de voetbalclubs tot Biblionet en van peuterspeelzaal tot verenigingen voor dorpsbelangen. Daarnaast gaan wij door met het uitwerken van de verschillende scenario’s en voorstellen.

Verder lezen:

persberichtbezuinigingen
150325 8.1 notitie Samenvatting 14 bezuinigingsonderwerpen t.b.v. saneringsbegroting 2015-2018Social Widgets powered by AB-WebLog.com.