Geplaatst door Annie in Ruimtelijke Ord.
15-03-2015 | Geen Reacties »

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Al ruim een jaar wordt gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan buitengebied voor de gemeente Ten Boer. In december 2013 is gestart met een nota van uitgangspunten waarin o.a. is opgenomen dat de agrarische sector zo min mogelijk moet worden belemmerd, dat er aandacht moet zijn voor de functiewijziging van vrijkomende agrarische bebouwing, aandacht voor cultureel erfgoed en dat er vanaf het begin wordt opgetrokken met externe organisaties, zoals LTO en provincie Groningen.
Wat redelijk uniek is, is dat alle 90 agrariers in de gemeente het aanbod hebben gehad om met de opstellers van het bestemmingsplan in gesprek te gaan over hun bedrijf, hun bouwblok, hun toekomstwensen etc.
Ongeveer 50 van hen heeft van die mogelijkheid gebruik gemaakt.
Er zijn informele gesprekken gevoerd met twee cultuurhistorische verenigingen uit de gemeente, de provincie Groningen, het waterschap Noorderzijlvest en Libau.

De belangrijkste wijzigingen:

• Van pijltjes naar bouwvlakken
Voor de agrarische bedrijven zijn de pijltjes uit het vorige bestemmingsplan omgevormd tot bouwvlakken op de kaart. De pijltjes gaven de mogelijke uitbreidingsrichtingen aan. Voor elk agrarisch bedrijf is gekeken wat de meest logische en gewenste ligging van het bouwvlak is. In de brief die alle agrariers kregen werd dat aangegeven. In de gesprekken konden aanpassingen worden besproken. Die zijn in bijna alle gevallen overgenomen.
Waardevolle boerenerven zijn voorzien van de bestemming groen en/of water. Ook is een aantal karakteristieke panden aangewezen, waar goot- en bouwhoogtes strakker zijn vastgelegd.

• Alles tot 1,5 hectare binnenplans met procedure van 8 weken
Alle agrarische bedrijven krijgen de mogelijkheid in het bestemmingsplan om tot maximaal 1 hectare uit te breiden. Deze hectare mag – in het oude bestemmingsplan was dit 50% – helemaal (voor 100%) bebouwd worden. In het bestemmingsplan is een binnenplanse afwijkingsbevoegdheid opgenomen om verder uit te breiden tot maximaal 1,5 hectare. Als een agrarisch bedrijf nog groter wil worden dan 1,5 hectare is een buitenplanse procedure nodig (op grond van de Wabo). Bij zo’n aanvraag moet de agrariër zorgen voor een ruimtelijke onderbouwing en ook moet het al dan niet nodig zijn van een MER onderbouwd worden. Bij uitbreidingen boven de 2 hectare gaat het recent vastgestelde Groninger Verdien Model van de provincie Groningen ook meespelen.

• Overbodige regels voor bestemming “agrarisch” eruit
We hebben ons beperkt tot wat we echt willen regelen; goothoogte, nokhoogte, oppervlakte. Allerlei andere regels die golden in het oude bestemmingsplan hebben we losgelaten (dakhellingen, inhoud bedrijfswoning enz.).

• Provinciale regels verwerkt, ook dubbelbestemmingen
Alle ruimte die de provincie Groningen biedt voor nevenactiviteiten bij agrarische bedrijven en voor herinvulling van vrijkomende agrarische bebouwing is in dit bestemmingsplan overgenomen. Voor vrijkomende agrarische bebouwing kan de bestemming worden gewijzigd naar een bedrijfsbestemming. Voor de lange termijn is hiermee een alternatieve invulling mogelijk.
In oktober 2015 – na de Provinciale statenverkiezingen – wordt de provinciale omgevingsverordening aangepast. Mogelijk leidt dit nog tot wijzigingen in het plan (zoals bv. meer ruimte voor detailhandel in vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing).

• Duurzaamheid: windmolens tot 15 meter
Het bestemmingsplan bevat een binnenplanse afwijkingsbevoegdheid voor windmolens tot 15 meter hoog (hoger mag niet op grond van provinciale regels).

• Archeologie meegenomen
De archeologische Erfgoedverordeningskaart uit 2012 is geactualiseerd en in het bestemmingsplan geïntegreerd.

• Bijbehorende bouwwerken verruimd bij woningen
Er mag in totaal 200m2 worden gebouwd per perceel. Dit is de woning zelf en de bijbehorende bouwwerken. Bij vrijliggende woonbebouwing (buiten linten) is een binnenplanse afwijkingsbevoegdheid opgenomen om dit op te hogen naar 300m2.

Het vervolg

Het voorontwerp van dit bestemmingsplan zal nu eerst 6 weken in de inspraak liggen.OLYMPUS DIGITAL CAMERA Tegelijkertijd zal met een aantal instanties overleg gevoerd worden. Dit zal in maart en april 2015 plaatsvinden.
Na het verwerken van de inspraak- en overlegreacties (maart/april/mei 2015) zal dit plan als ontwerp-bestemmingsplan ter inzage worden gelegd waarna belanghebbenden gedurende 6 weken hun zienswijzen kunnen indienen (midden 2015). Na deze procedure zal het college het bestemmingsplan ter vaststelling aanbieden aan de raad (najaar-winter 2015), waarna nog een beroepsprocedure geldt voordat het bestemmingsplan onherroepelijk wordt.

Het nieuwe bestemmingsplan ligt ter inzage op het gemeentehuis (tot 15 april), maar is ook te vinden op de website van de gemeente Ten Boer
als PDF-bestand en als digitaal bestemmingsplan.Social Widgets powered by AB-WebLog.com.