Geplaatst door Annie in Ruimtelijke Ord.
30-11-2014 | 4 Reacties »

Dijkpark2

Onlangs werd de ‘Commissie plusfonds Dijkpark’ geïnstalleerd. De commissie gaat het college adviseren over de toekenning van subsidies aan projecten in het kader van het Dijkpark-plusfonds.
De komende jaren wordt de dijk langs het Eemskanaal verbreed en versterkt. Dat gebeurt deels met baggerspecie. Daarvoor wordt bij Garmerwolde een slibdepot aangelegd en wordt slib uit het Damsterdiep aangevoerd. Dit alles kan voor de omwonenden overlast met zich mee brengen.
Tegelijk met de realisatie van de versterking van de Eemskanaaldijk wordt een fietspad op de dijk gerealiseerd. Dit fietspad wordt als basisvoorziening gezien, net als een ruiterpad op of langs de dijk en de realisatie van een bomenstructuur aan de voet van de dijk.

Met provincie en waterschap heeft de gemeente de afspraak gemaakt, dat de omgeving wordt gecompenseerd voor de overlast. Hiervoor is een bedrag van € 250.000,00 beschikbaar.
Dit bedrag, het zgn. ‘Plusfonds’, is bedoeld voor de financiering van ‘plusvoorzieningen’ binnen het plangebied. Hierbij kan worden gedacht aan een uitkijkpost, laarzenpad o.i.d. Ongeveer de helft van het bedrag wordt gebruikt voor een ‘herkenbaar gebaar’ in de omgeving van de zuiveringsinstallatie en het baggerdepot. Het resterende deel wordt gelijkelijk verdeeld over de dorpen Garmerwolde en Woltersum.

Inwoners van het gebied kunnen ideeën aanleveren over wat er met het geld gedaan moet worden.
De ‘Commissie plusfonds Dijkpark’ gaat burgemeester en wethouders adviseren over de besteding van de middelen en de ingediende plannen.
In de commissie hebben zitting: Jan Wigboldus, onafhankelijk voorzitter, Addie Dost en Henk Bothof uit Woltersum en Nynke Kloppenburg en Maarten Strik uit Garmerwolde. Namens de gemeente neemt Peter Homan zitting in de commissie.

Ideeën voor besteding van het beschikbare bedrag kunnen worden ingediend bij de Commissie Plusfonds Dijkpark, t.a.v. mevrouw W. Lambeck, Postbus 7, 9790 AA Ten Boer of via de mail: w.lambeck@tenboer.nl
Voor de voorwaarden waaraan de plannen moeten voldoen kunt u ook bij haar terecht of bij één van de commissieleden. De commissie zal ook zelf bekendheid gaan geven aan het Plusfonds.

De achtergronden van het Dijkparkproject staan beschreven in het raadsvoorstel van januari 2013: Raadsvoorstel DijkparkSocial Widgets powered by AB-WebLog.com.