Geplaatst door Annie in Financien
07-11-2014 | Geen Reacties »

fotobegrotingVanavond, 6 november, vond de begrotingsvergadering plaats in Ten Boer. Hieronder mijn woordvoering namens het college als reactie op de eerste termijn van de fracties.

De begroting voor 2015, de eerste begroting van dit nieuwe college, staat in het teken van onze artikel 12 aanvraag.
Dat betekent dat het vertrekpunt de werkbegroting 2014 is, die het laatst is aangepast bij de behandeling van de Voorjaarsnota.
De wijzigingen die daar nu in aangebracht zijn, zijn financieel-technische aanpassingen, zoals indexeringen en wat verschuivingen in kleinere posten.

Er zijn twee grote wijzigingen:

In verband met de decentralisaties in de zorg is een bedrag van 3,3 miljoen opgenomen. Ik zal daar niet teveel meer over zeggen op dit moment. In de afgelopen raadsvergadering is dit uitgebreid aan de orde geweest. Uitgangspunt is dat de taken moeten worden verricht binnen het budget dat we daarvoor krijgen. Een uitzondering zijn incidentele uitvoeringskosten, we hebben inmiddels van onze artikel 12 inspecteur toestemming om in 2015 een extra bedrag aan invoeringskosten te mogen uitgeven. Verder zijn er nog allerlei onduidelijkheden over de toekomst, ook voor 2015 en we zullen ook daar komend voorjaar of eerder indien nodig op terugkomen.

De tweede grote wijziging is de verlaging met 920.000 euro, de afschrijving op onze negatieve reserve van ongeveer 10 miljoen. In overleg met de inspecteur van het Ministerie van Binnenlandse Zaken die belast is met het financieel toezicht op onze gemeente en de afwikkeling van de artikel 12 aanvraag, is die geparkeerd tot na 2018. Tot 2018 hebben we de tijd om de ruimte in onze begroting te maken om vanaf 2018 die negatieve reserve weg te werken. Dat betekent niet dat ons tekort kleiner is geworden, de negatieve reserve van 10 miljoen is er nog steeds.

De komende maanden zal duidelijk worden hoe het traject verder zal gaan verlopen. In december krijgen we een rapport van de inspecteur met een eerste indicatie over de hoogte van de bijdrage van het Rijk aan ons tekort.
De afronding van alle onderzoeken vindt plaats in het voorjaar van 2015 en we hopen in de loop van 2015 duidelijk te hebben wat er de komende jaren op financieel gebied gaat gebeuren: wat de bijdrage van het Rijk uiteindelijk zal zijn, of we nog iets van de provincie Groningen kunnen verwachten en wat onze eigen bijdrage aan het wegwerken van het tekort kan en moet zijn.
Omdat het hele traject niet in 2014 kan worden afgerond zullen we ook voor 2015 een aanvraag artikel 12 doen, een ander agendapunt later op de avond.

En dat brengt me op een onderdeel van de begroting waar u allen iets over gezegd heeft: de OZB-verhoging.
Die was al opgenomen in de Perspectiefnota en komt ook nu in de begroting dus weer terug.
Werd eerst nog aangekondigd dat er vanuit de fondsbeheerders (van het gemeentefonds) een brief zou komen om ons te bewegen tot deze verhoging, later heeft men in Den Haag besloten dat dit als belastingvoorschrift zal worden opgenomen in het rapport van december a.s.

Vz., de totale stijging van de woonlasten voor eigenaren van een huis van 2 ton komt op 45 euro. Voor veel mensen zal het lager zijn, het grootste deel van de woningen ligt onder de 2 ton. Een niet onoverkomelijk bedrag voor de meeste mensen en voor een artikel 12 -gemeente misschien helemaal zo gek nog niet.
Onder normale omstandigheden…
Maar de omstandigheden in Ten Boer en in de omliggende regio zijn niet normaal.
Het is erg moeilijk te verkopen dat de OZB moet stijgen, terwijl mensen zich onveilig voelen in hun eigen huis en zich soms financieel gevangen voelen in datzelfde huis als gevolg van gaswinning, bodemdaling en aardbevingen.
Het is moeilijk te verkopen dat de OZB moet stijgen, terwijl onze inwoners het gevoel hebben dat ze eerder financieel tegemoet gekomen zouden moeten worden in plaats van extra belast te worden.
En toch, vz., is dat wat moet en gaat gebeuren.

En het komende jaar gaan we waarschijnlijk nog meer van dit soort moeilijke beslissingen tegemoet.
Ook wij zullen een bijdrage moeten leveren aan het wegwerken van het tekort van 10 miljoen. De komende tijd zullen we bezig gaan, met uw raad, met onze inwoners, de verenigingen, de instellingen, met een saneringstraject. In gewone mensen-taal: er zal bezuinigd moeten worden.
De inzet van dit college is om de voorzieningen in de gemeente in stand te houden. Dat zal veel inspanning en creativiteit vragen en daar zullen we alle hulp bij nodig hebben.

Vz, van cynisme en pessimisme is nog nooit iemand beter geworden, optimisme en handen uit de mouwen steken leidt meestal tot betere resultaten. Laten we, met alle beperkingen die we hebben en die aan ons gesteld worden, proberen goede dingen tot stand te brengen. Dat geldt voor onze financiele situatie, maar ook voor vele andere ambities en opdrachten die we hebben.
U hebt in het beleidsdeel kunnen lezen welke ambities dit college heeft en waar we ons voor willen gaan inzetten. Voor een goede invoering van de decentralisaties en voor een goed vervolg daarop in de komende jaren. Er is nog veel onzeker en er moet nog veel gebeuren.
Voor onze inwoners die schade hebben door aardbevingen, die zich onveilig voelen. Voor goede schaderegelingen, voor de leefbaarheid die daardoor onder druk staat en positieve impulsen voor deze regio. Samen met de buurgemeenten.
Voor duurzaamheid en energiebesparing, omdat het financiele besparingen oplevert, maar ook omdat we geloven dat er andere oplossingen zijn dan gas.Social Widgets powered by AB-WebLog.com.